Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

1. Toepassing
Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Ook het wedstrijdreglement van World Athletics (voormalig IAAF) is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Beide wedstrijdreglementen liggen bij de Organisator ter inzage en worden de Deelnemer op diens verzoek door de Organisator toegezonden.

2. Indeling in categorieën (geslacht/leeftijd)
De Organisator deelt de Deelnemers aan de Kids Run in op basis van geslacht en leeftijd op de dag van het Evenement. De Organisator deelt de Deelnemers aan de 10 Mijl in op basis van geslacht en leeftijd. De Organisator deelt de deelnemers aan de 10 km en 5 km in op basis van geslacht.

De Deelnemer dient voorafgaande aan het Evenement te controleren of de hem door de Organisator toegekende indeling juist is. De Organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van de Deelnemer.

Kids Run 1 Mijl (4 t/m 12 jaar)

Geslacht

Categorie

Geslacht

Categorie

Jongen 

4 jaar

Meisje

4 jaar

Jongen 

5 jaar

Meisje

5 jaar

Jongen 

6 jaar

Meisje

6 jaar

Jongen 

7 jaar

Meisje

7 jaar

Jongen 

8 jaar

Meisje

8 jaar

Jongen 

9 jaar

Meisje

9 jaar

Jongen 

10 jaar

Meisje

10 jaar

Jongen 

11 jaar

Meisje

11 jaar

Jongen 

12 jaar

Meisje

12 jaar


10 Engelse Mijl

Geslacht

Categorie

Geslacht

Categorie

Mannen

Senioren

Vrouwen

Senioren

Mannen

Masters 35+

Vrouwen

Masters 35+

Mannen

Masters 40+

Vrouwen

Masters 40+

Mannen

Masters 45+

Vrouwen

Masters 45+

Mannen

Masters 50+

Vrouwen

Masters 50+

Mannen

Masters 60+

Vrouwen

Masters 60+

Mannen

Masters 70+

Vrouwen

Masters 70+

 

3. Prijzen
Elke Deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinneringsmedaille. Daarnaast zijn binnen diverse afstanden, waarin meer dan vijfentwintig personen deelnemen, ereprijzen. Bij de Kids Run 1 Mijl zijn er per categorie ereprijzen voor de eerste finisher. Bij de 10 Engelse Mijl zijn er per categorie ereprijzen voor de eerste drie finishers. Bij de 5 km en 10 km zijn er per geslacht ereprijzen voor de plaatsen 1, 2 en 3 overall.

Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

4. Vaststelling uitslag
De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat. De bruto tijd is de officiële tijd.

5. Wijze van voortbewegen
Alle Deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.

6. Startpositie
De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator. De organisatie behoudt het recht voor om tijden niet te erkennen.

7. Startnummers
De Deelnemer ontvangt van de Organisator een stuk textiel waarop het hem toegekende startnummer is vermeld. De Deelnemer dient het startnummer op de borst te bevestigen met behulp van door de Organisator uitgedeelde veiligheidsspelden. De stukken textiel moeten zodanig worden bevestigd en gedragen dat startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Zij mogen niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die welke hem zijn versterkt door de Organisator.

De Deelnemer wordt dringend verzocht eventuele medische gegevens aan de binnenzijde van het startnummer te vermelden.

De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

8. Tijdregistratie
De Organisator stelt de finishtijd en de tussentijden (indien van toepassing) van de Deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend. De tijdregistratie geschiedt door middel van de tag. De Organisator kan de tijden van de Deelnemer alleen dan registreren indien deze een tag op de juiste wijze draagt. De Deelnemer ontvangt een tag van de Organisator bij het startnummer.

9. Deadline/laatste loper
Bij de verschillende afstanden gelden onderstaande tijdslimieten:

10 Engelse Mijl 2 uur en 15 minuten
10 km 1 uur en 30 minuten
5 km 45 minuten


Deelnemers die na de deadline de finish passeren, worden niet meer opgenomen in de wedstrijduitslag.

10. Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen
De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

11. Instructies wedstrijdleiding en overige bepalingen

  • Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.
  • Het is de Deelnemer verboden om op een andere plaats dan een door de Organisator ingerichte verzorgingspost van iemand verzorging (drinken, eten, spons, enzovoort) aan te nemen.
  • De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
  • Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.
  • Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.
  • Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook
  • Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in loopkleding naar het startgebied te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt.
  • Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.